PERKHIDMATAN  PERKHIDMATAN BERHENTI MEROKOK

HOSPITAL
Hospital Melaka
Jalan Mufti HJ Khalil, Melaka
No. Tel: 06-2822344 / 06-2819000 
No. Faks: 06-2882340 
 http://hmelaka.moh.gov.my

Hospital Alor Gajah
78000 Alor Gajah, Melaka
No. Tel: 06-5562333 
No. Faks: 06-556 7392
 http://hag.moh.gov.my

Hospital Jasin
77000 Jasin, Melaka 
No. Tel: 06-529 4262 
No. Faks: 06-529 5262 
 http://hjasin.moh.gov.my
PERKHIDMATAN BERHENTI MEROKOK    HOSPITAL   PEJABAT KESIHATAN DAERAH MELAKA TENGAH     PEJABAT KESIHATAN DAERAH ALOR GAJAH     PEJABAT KESIHATAN DAERAH JASIN 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 07-11-2016 :: 04:27 PM